Ahmet Saruhan yazdı: Etkili Okul

Bahçelievler’in yakından tanığı bir isim olan eğitimci ve yönetici Ahmet Saruhan, ‘Etkili Okul’ başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Saruhan yazdı: Etkili Okul

Bahçelievler’in yakından tanığı bir isim olan eğitimci ve yönetici Ahmet Saruhan, ‘Etkili Okul’ başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Saruhan yazdı: Etkili Okul
29 Haziran 2022 - 22:34
Reklam 
Eğitimci ve yönetici Ahmet Saruhan, ‘Etkili Okul’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. ‘Okul’ kavramının geçmişine inerek, yüzyıllar öncesinden bugüne eğitim kavramını anlatan Saruhan’ın, çeşitli kaynak ve eserlerden de yaralandığı yazısı şöyle:
 
Etkili Okul
Okullar, eğitim ve öğretim hizmeti veren örgütlerdir. Okullar diğer sosyal örgütlerden farklı özellikler taşır. Okul yönetimi de diğer örgüt yönetimlerinden farklıdır. Okulda yapılan yönetimle ilgili her işin eğitsel bir ölçüsü ya da çerçevesi vardır. Her etkileşim ve faaliyet öğrenci ve öğretim açısından düşünülmelidir. Çünkü okulların var oluş nedeni bizzat öğrencinin kendisidir. Etkili okul çalışmaları 1970’li yıllara dayanır. Balcı‟nın (2002: 10) aktarımına göre bazı yazarlar etkili okul kavramını şöyle tanımlamışlardır. Kolopf ve diğerlerine göre (1982); öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve estetik gelişimlerinin en uygun sağlandığı optimum bir öğrenme çevresinin yaratıldığı okul olarak, Brookover (1985) ise; öğrencilere temel becerileri ve öteki davranışları öğretmede sadece seçilmişlere değil de tüm öğrencilere öğretmeyi sağlayan okulu etkili okul olarak tanımlar. Benzer bir tanımda Taylor (1990: 2) tarafından okula devam eden bütün öğrencilerin öğrenebileceği bir ortam olarak yapılmıştır. Etkili okul araştırmaları, etkili okulların birçok özelliğini tanımlamıştır.
 
1.Okulun yönetim ve öğretim kadrosu eğitimin ve okulun amaçlarını vurgulamış ve bu amaçlar üzerinde görüş birliğine varmışlardır.
2. Okulun tutarlı eğitim-öğretim ve yönetim politikaları vardır.
3. Okul açık ve sürekli bir iletişime sahiptir.
4. Okul eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerine katılımı sağlayacak ve katılımı özendirecek bir yapıya sahiptir.
5. Okulun yöneticisi olumlu, destekleyici bir yönetim ve yakından, sürekli bir denetim biçimi sergiler.
6. Okul, öğretmen ve diğer personelin görevlerini ve etkinliklerini etkili bir şekilde planlamıştır.
7. Okul, öğretmenleri ve diğer personeli mesleki yönden geliştirecek programlara sahiptir.
8. Okulda öğretmenlere bireysel olarak saygı gösterilip, desteklenir (Baştepe, 2002: 23).
Etkili okulların bir başka özelliği de yönetici ile öğretmenler ve öğretmenlerin birbirleriyle ilişki, iletişim ve etkileşimlerinin niteliğinin sosyal, kültürel ve mesleki bir özellik taşıması ve bu etkileşimlerin sayısının çok ve uzun süreli olmasıdır. Bu etkileşim ve iletişimler öğretmenlerin performanslarını, ilgilerini, mesleğe ve okula bağlanma düzeylerini artırmaktadır.
 
Edmonds (1982), etkili okulların beş özelliği olduğunu vurgulamaktadır.
1. Etkili okullar, açık bir şekilde eğitim öğretimle ilgili hedeflerini ortaya koymalıdır,
2. Etkili okullar, özel ve genel boyutlarda sistematik değerlendirme yapmalıdır,
3. Etkili okullarda tüm öğrencilerin iyi öğrenebileceği beklentisi vardır,
4. Etkili okul, öğretime ve öğrenmeye teşvik eden güvenli bir iklime sahiptir,
5. Etkili okullar, ilkeli eğitimcilere sahiptir.
 
Etkili Okulun Boyutları
Bir eğitim-öğretim örgütü olan okul, diğer örgütlerden farklı özelliklere sahiptir. Bu yüzden okulun örgütsel etkililik boyutları da diğer örgütlerin örgütsel etkililik boyutlarından farklıdır. Okul etkililiği boyutlarının en önemlileri ise; eğitim-öğretim programı, eğitim-öğretim süreci, yönetici, öğretmen, öğrenci, okul iklimi, kültür, okul sağlığı, okul çevresi, aile katılımı, okul ortamı, öğretim kadrosunun geliştirilmesi, iş doyumu, okulun fiziksel durumu, denetleme, güven, öğrenci gelişimi, hizmet içi eğitimi, liderlik, öğretmen öğrenci ilişkileri, öğretmen davranışı, öğretim kadrosunun geliştirilmesi, öğrenci performansının lköğretim Okullarında Oluşturulan Okul Kültürü İle Okulların Etkililiği Arasındaki İlişki 434 değerlendirilmesi, uyum, verimlilik, sınıf yönetimi, disiplin, etkili iletişim ve öğretmenlerin karar sürecine katılmasıdır.
 
Etkili Okulda Yönetici
Okulların etkili olarak yönetilmesi, sahip oldukları insan ve madde kaynaklarının kullanılarak amaçlarının gerçekleştirilmesi, bu kaynakları amaçlar doğrultusunda işe koşan yöneticilerin etkili olmaları ile sağlanabilir. Okulun amaçlarını gerçekleştirecek, yapısını yaşatacak ve havasını koruyacak iç öğelerin lideri okul yöneticisidir. Okul yöneticisi, formel yetkilerden güç alan bir üsttür. Ancak okulun iç öğeleri (yönetici yardımcısı, öğretmen, öğrenci, memur ve diğer personel) ve dış öğeleri (merkez örgütü, veli, çevre ve güç grupları) tarafından kabul edilir ve benimsenirse, liderlik statüsü kazanabilir. Okul müdürünün etkililiği, öncelikle, tüm öğrencilerin akademik başarı kazanmalarını sağlamak için gerekli olan sosyal ve duygusal gelişimlerini içeren bir başarı ve öğrenmeye odaklı okul programları, süreçleri ve uygulamaları garanti etmesine bağlıdır. Okul yöneticisi, öğretmenlerin hatalarını kabul eden, kişisel gelişim fırsatları sunan, mesleki gelişim etkinliklerine katılarak sürekli öğrenmenin önemini vurgulayacak model davranışlar sergileyen bir yönetici olmanın yanında, yetenekli ve bilgili bir öğretim lideri de olmalıdır.
 
Etkili yöneticilerin kişisel özellikleri ile ilgili olarak Greenfield (1982) tarafından yapılan bir araştırmada etkili yöneticilerin; çok fazla enerjiye sahip, saatlerce çalışan, iyi bir dinleyici ve gözleyici, yetenekli bir bilgi aktarıcı, insanlar arası ilişkilerde başarılı, strese karşı hoşgörülü, bireyler oldukları gözlenmiştir.
 
Etkili Okulda Öğretmen
Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerinde temel kaynaktır. Öğretmen aynı zamanda insan davranışını oluşturma veya davranış bilimleri alanında görevi olağanüstü güç ve karmaşık olan bir uzman, bir teknisyendir (Alkan, 1979: 73). Brobhy ve Good (1986) yapmış oldukları araştırmada etkili öğretmenin davranışlarını aşağıda olduğu gibi belirlemişlerdir (Akt. Baştepe, 2002: 57):
1. Öğretirken, dersin amacına uygun etkili öğretim yöntemleri ve araç-gereç kullanarak, öğrencinin öğrenme düzeyini yükseltir.
2. Akademik öğrenmeye önem verir, öğrencileri güdüler, bu durum hem kendisinin hem de öğrencinin öğrenme-öğretme davranışlarını olumlu yönde etkiler.
3. Öğretmenin sınıf içindeki yönetim davranışı, öğrencilerin kolayca öğrenebilmelerini sağlayan sessiz, düzenli, bireysel ve grupsal öğrenmeyi gerçekleştirecek bir öğrenme ortamı ve sürecini gerçekleştirmeye dönüktür.
 
Etkili Okulda Öğrenci
Etkili okullar, öğrenci merkezli yapılandırılmış okullar olarak tanımlanmaktadır. Okulda öğrencilerin mutluluğu, temel amaçtır. Etkili okullarda öğrenciler, okulu ve kendilerini ilgilendiren konularda kararlara katılabilmekte, çeşitli komite ve kurallarda görev ve sorumluluk almaktadırlar. Katılma ve sorumluluk öğrencilerin okul ve eğitimle ilgili süreçlerde etkin rol almalarını ifade eder. Etkili okullarda öğrenciler, sadece eğitim süreçlerine değil, okul yaşamının çeşitli yönlerine katılmakta, okulun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda da etkin rol ve sorumluluk üstlenmekte, öneri geliştirebilmektedirler.
           

KAYNAKÇA
KİTAPLAR
BALCI Ali, Etkili Okul-Okul Geliştirme (Kuram, Uygulama ve Araştırma), Pegem Akademi Yayınları, Ankara,2013.
ŞİŞMAN Mehmet; Eğitimde Mükemmellik Arayışı-Etkili Okullar; Pegem Akademi Yayınları, Ankara,2012.
HOY Wayne K., MİSKEL Cecil G, Eğitim Yönetimi(Teori, Araştırma ve Uygulama),  Nobel Yayınları, Ankara,2012.
İBAKAN İsmail, ‘Çağdaş Yönetim Yaklaşımları. ‘’Beta Yayınları. ‘’
ŞİŞMAN Mehmet, ‘Eğitim Bilimine Giriş.’’ Pegem Akademi  yayınları,2007.
 
MAKALELER
HELVACI M. Akif. AYDOĞAN İsmail,  ‘’Etkili Okul ve Etkili Okul Müdürüne İlişkin Öğretmen Görüşleri.’’ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2011).
FEYYAT Gökçe; BAĞÇELİ Pınar, ‘’Etkili Okulun Bileşenleri: Bursa İli Örneği.’’ Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, (2010 ).
KARİP  Emin , KÖKSA Kemal , ‘Etkiliİ Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi.’’ Eğitim Yönetimi yıl 2 sayı 2,1996.
AYIK Ahmet, ADA Şükrü , ‘İlköğretim Okullarında Oluşturulan Okul Kültürü İle Okulların Etkililiği Arasındaki İlişki.’’, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009.
ÖZDEMİR Servet, SEZGİN Ferudun, ‘Etkili Okullar ve Öğretim liderliği’’, Sosyal Bilimler Dergisi.

İNTERNET KAYNAKLARI
BAŞTEPE İsmail, ‘Etkili Okulun Eğitim Öğretim Süreci Ve Ortamı Boyutlarının Nitelikleri’’, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423879077.pdf S.81-82/ (Erişim Tarihi: 05.06.2017)
EDAL Yılmaz ‘Etkili Okullar  Üzerine tartışma konuları’’, İç Denetim Portalı.http://www.egitimpedia.com/etkili-okul-icin-temel-ilkeler/ (Erişim Tarihi: 05.06.2017)
 
 
[1]Ahmet AYIK, Şükrü ADA, ‘İlköğretim Okullarında Oluşturulan Okul Kültürü İle Okulların Etkililiği Arasındaki İlişki.’’, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009. s 432
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum