Reklam
  • Reklam
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum

18 Mart 2013 - 14:01

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), ticaret hayatına önemli değişiklikler getirmektedir. Yeni TTK şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkelerini içeren kurumsal yönetim yaklaşımını ve şirketlerin kurumsallaşmasını hedefleyen bir yapıda hazırlanmıştır.
Yeni TTK, belirli büyüklüğün üzerindeki sermaye şirketlerinin (23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’yla (UFRS) tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre muhasebe kayıtlarını işlemelerini ve geçmiş yılla karşılaştırmalı finansal tablolarını TFRS’ye göre hazırlamalarını zorunlu kılmaktadır.
Bu şirketler aynı zamanda uluslararası denetim standartlarına göre bağımsız denetime tabi olacaklardır.
Böylece pek çok ülkede uygulanan muhasebe standartlarını kullanarak hazırlanacak finansal tablolar ile bu ülkelerle aynı mali dili konuşmaya başlanmış olunacak, yabancı ortaklıklar daha mümkün hale gelecek, borçlanma imkânları artacak ve halka açılmaya daha hazır hale gelinecektir.
Bağımsız denetimle birlikte murakıplık müessesesi kaldırılmıştır. Bağımsız denetim; TTK, esas sözleşme, TFRS ve uluslararası denetim standartları esas alınarak yapılacak, finansal tablolarla birlikte faaliyet raporları da denetlenecektir.
Buna göre, 6102 sayılı TTK’na uyumun sağlanabilmesi için, öncelikle mevcut durum tespiti yaparak, TTK’da istenenlerle şirketlerin ihtiyaçları karşılaştırılmalı ve özel yol haritası çizilmelidir.
Şirketlerin, yeni TTK ’nın öngördüğü (madde 378) risklerin erken teşhise ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilmeli ve temel risk göstergeleri tespit edilmelidir.

Son Yazılar