Reklam
  • Reklam
Yeni TTK’da yapılan değişiklikler
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Yeni TTK’da yapılan değişiklikler

20 Eylül 2012 - 14:51

Resmi Gazete’nin 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayısında yayımlanan, “6335 Sayılı Türk ticaret kanunu ile Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bazı maddelerinde önemli değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikleri başlıklar halinde aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz.

Ticari Defterlere İlişkin Düzenlemeler

1. Ticari defterlerin açılış onaylarının zamanı belirlenmiştir. (faaliyet döneminin ilk ayından önceki ay sonuna kadar, yeni kurulan şirketlerde ise kullanılmaya başlanmadan önce)

2. İnternet sitesi defteri kaldırılmıştır.

3. İki defterin (pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri) yeterli yaprağı bulunması kaydıyla tekrar açılış onayı yapılmaksızın kullanılmasına imkan tanınmıştır.

4. Kapanış onayına tabi defter sayısı yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri olmak üzere 2’ye indirilmiştir.

5. Elektronik ortamda tutulan defterlerde noter onayı aranmayacağı hususu netleştirilmiştir.

6. Defterlerin VUK’a göre tutulması, finansal tabloların ise (bilanço-gelir tablosu) muhasebe standartlarına göre düzenlenmesi hüküm altına alınmıştır.

Şirketlerin Finansal Tablolarının İlan Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve merkezi yurt dışında bulunan şirketler ile şirketler topluluğunun;

1. Bilançosunun,

2. Gelir tablosunun,

3. Nakit akım tablosunun,

4. Öz kaynak değişim tablosunun,

5. Yönetim kurulu faaliyet raporunun,

6. Kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararının,

7. Denetçi görüşünün ve buna ilişkin genel kurul kararının, Türkiye ticaret sicili gazetesinde ve internet sitesinde ilan edilmesine yönelik zorunluluk kaldırılmıştır.

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyelerine Ve Limited Şirket Müdürlerine İlişkin Düzenlemeler

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin;

1. En az birisinin Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olması zorunluluğu kaldırılmıştır.

2. En az birisinin yerleşim yerinin Türkiye’de olması zorunluluğu kaldırılmıştır.

3. En az dörtte birinin yükseköğrenim görmüş olması şartı kaldırılmıştır.

Limited şirketlerde müdürlerin;

En az birisinin yerleşim yerinin Türkiye’de olması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Borçlanma Yasağına İlişkin Hükümler

Şirket ortaklarının, belirli şartlar altında şirkete borçlanmalarına imkan tanınmıştır.

Anonim şirketlerde;

1. Ortaklar; sermaye taahhüdünden doğan vadesi geçmiş borçları bulunmaması halinde ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde ise şirkete borçlanabileceklerdir.

2. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan üçüncü dereceye kadar akrabalarının şirkete nakit olarak borçlanmaları yasaklanmıştır.

Limited şirketlerde;

Ortakların ve müdürlerin şirketten borçlanabilmesi, anonim şirketlerle aynı şartlara tâbidir.

Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler

Bağımsız denetime tâbi olacak şirketleri belirleme yetkisi “Bakanlar Kurulu’na“ verilmiştir.

Son Yazılar