Reklam
  • Reklam
Toptan akaryakıt satış şeklini bilen var mı?
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Toptan akaryakıt satış şeklini bilen var mı?

30 Ocak 2008 - 21:01

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2007 yılının sonlarına doğru, Akaryakıt Dağıtım Şirketlerine gönderilen, “Satış Yasağı“ konulu yazıda, Resmi Gazetenin 17.06.2004 tarih ve 25495 nolu sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği” ve buna ilişkin değişikliklere atıfta bulunularak 31.12.2007 tarihinden itibaren. İstasyonsuz Kategorisi altında verilmiş bayilik lisansları sahipleri, benzin ve motorin türleri ile otobiodizel satışı yapamaz denilmektedir. Diğer bir deyimle 01.01.2008 tarihinden itibaren söz konusu akaryakıt ürünlerini sadece İstasyonlu Kategorisindeki Akaryakıt Bayilerinin satabileceği belirtilmektedir. Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yürürlüğe girdikten sonra, Maliye Bakanlığı tarafından, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili muhtelif tebliğler yayınlanmış ve nihai olarak Resmi Gazetenin 07.09.2006 tarih ve 26282 nolu sayısında “68 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞİ” yayınlanmıştır. (Bakınız: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028). Bu tebliğin 4. maddesinde toptan satış tabir edilen ve tankerlerden yapılan akaryakıt satışları tanımlanmakta olup, madde aynen şu şekildedir. 4-Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışları İstasyon dışında müşterinin istediği mahalde teslim edilmek üzere tankerlerle taşınan veya taşıttırılan akaryakıt satışlarında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. a) Pompadan akaryakıt alınabilmesi için taşıtın plaka numarasının veya alıcıya ilişkin bilgilerin ödeme kaydedici cihaza girilmesi zorunlu olduğundan, tankere dolum yapılırken satış yapılacak müşterilere ait plaka no (plakası yoksa “PLAKASIZ” ifadesi yazılacaktır) ve ad-soyad/unvan (unvan bilgilerinin kısaltılarak yazılması mümkündür) bilgileri girilecek ve satılan akaryakıtın cins miktar ve tutarlarını gösterecek şekilde her bir müşteri için ayrı ayrı ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenecektir. b) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinde görülen müşterilerin her biri için Vergi Usul Kanununa göre sevk irsaliyesi düzenlenecek ve araçta bir örneği bulundurulacaktır. c) Düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri akaryakıtın teslimi anında müşteriye verilecektir. d) Müşterinin ödeme kaydedici cihaz fişinde gösterilen miktardan daha az akaryakıt alması halinde alınmayan akaryakıtın karşılığı olarak; - Müşterinin gelir, kurumlar veya katma değer vergisinden dolayı mükellefiyetinin bulunması halinde müşteri tarafından akaryakıt istasyonu işletmecisi adına iade amacıyla fatura (serbest meslek erbabı ise serbest meslek makbuzu), - Müşterinin gelir, kurumlar veya katma değer vergisinden dolayı mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise akaryakıt istasyonu işletmecisi tarafından Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde belirlenen asgari bilgileri ve müşterinin imzasını içerecek şekilde gider pusulası (gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın), düzenlenecektir. Bu şekilde düzenlenen fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulalarının üzerinde, ilgili ödeme kaydedici cihaz fişinin tarih ve sayıları ile iade edilen akaryakıta ilişkin katma değer vergisi de (satış bedelinden ayrı olarak) gösterilecektir., e) Müşteriler tarafından alınmayan ve yukarıda belirtildiği şekilde belgelenen akaryakıt, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın akaryakıt istasyonundaki tanka boşaltılacaktır. Buna göre 01.01.2008 tarihinden itibaren yıllık tüketimi 5.000 m3 altında olan ve bu ürünleri dâhili tüketiminde kullanan, büyük tekstil firmaları, maden ve kum ocakları, inşaat şantiyeleri, elektrik santralleri ve diğer enerji sektörleri gibi firmaların, ihtiyaçlarını temin etmeleri 68 nolu tebliğe göre nerede ise imkânsız hale gelmiştir. Yani bu uygulama yürürlüğe girmeden önce merkezi İstanbul'da olup, Ankara'daki veya Ege Bölgesindeki bir müşterisine motorin satan istasyonsuz bir akaryakıt bayii 01.01.2008 tarihinden itibaren Anadolu'daki bir müşterisine nasıl satış yapacaktır. Müşterisine göndereceği akaryakıtı önce dolum tesisinden alıp, İstanbul'daki istasyonda tanklara döküp, sonra pompadan saatlerce sürecek bir süreçten sonra tankere aktarıp, sonra Anadolu'ya mı götürecektir. Bunun 68. nolu tebliğe göre pratikte başka bir şekli yoktur. Hürses Gazetesinin 30.08.2006 tarihli sayısında, henüz 68 nolu tebliğ taslak aşamasında iken “Akaryakıt Pompalarına Ödeme Kaydedici Cihaz Bağlanmasına İlişkin Değerlendirme” başlıklı yazımda bu tebliğin yürürlüğe girmeden önce aksaklıkların tekrar gözden geçirilmesini önermiş ve söz konusu tebliğ yayınlandıktan sonra aynı gazetenin 13.09.2006 tarihli sayısında “Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ö.K.C. Tebliğinde Görünmeyen Hususlar” başlıklı ikinci makalemde tebliğin eksikliklerini ve pratikte yaşanacak sorunlara değinmiştim. Bu defa 01.01.2008 tarihinden itibaren İstasyonsuz Akaryakıt Bayilerinin benzin ve motorin türleri ile otobiodizel satamayacaklarının yürürlüğe girmesi ile söz konusu 68 nolu tebliğ tekrar gündeme gelmiş ve geçmişte 2 defa uyardığım bu tebliğe göre İstasyonlu Akaryakıt Bayilerinin nasıl satış yapacağını ya da tüketicilerin nasıl akaryakıt alacağını merak ediyorum. Bir bilen varsa lütfen ortaya çıksın. Benim önerim, Maliye Bakanlığı bir tebliğ daha çıkarıp, ya tankerlere yazar kasa bağlanması sağlanmalı, ya da toptan satışları yazar kasadan geçirme muafiyeti sağlanmalıdır.

Son Yazılar