Reklam
  • Reklam
Son günler…
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Son günler…

13 Kasım 2014 - 17:45

Resmi Gazetenin 12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayısında yayımlanarak yururluğe giren “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde" Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ortakları ile Limited şirket, sermayesi paylara bölunmuş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılık yukumluluk durumları tanımlanmıştır.
Buna göre, ilgili Yönetmeliğin “Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yukumluluğu" başlıklı 11. maddesinde “Anonim şirketlerin yönetim kurulu uyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu uyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih şirket tarafından 15 gun içinde SGK’ ya kâğıt ortamında bildirilir.
Limitet şirket ve sermayesi paylara bölunmuş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları ise, ortaklar kurulunca karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir temlik sözleşmesinin ve işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği gazete nushasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket tarafından 15 gun içinde SGK’ ya kâğıt ortamında bildirilir.
Bu kapsamda, “Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yukumluluğu" başlıklı 14. Maddesinde; “Anonim şirketlerin yönetim kurulu uyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erer ve bu tarih şirket tarafından 10 gun içinde Sosyal Guvenlik Kurumuna bildirilir.
Ve yine yönetmeliğin aynı maddesi gereği; “Limited şirket, sermayesi paylara bölunmuş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin olarak ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ait duzenlenen noter devir temlik sözleşmesinin ve pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi ve/veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nushasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona erer ve bu tarih, sigortalılar ve şirket tarafından " 10 gun içinde Sosyal Guvenlik Kurumuna bildirilir.
Öte yandan, yukarıda belirtilen yukumluluklerin SSİY yönetmeliğinde belirtilen surelerde yerine getirilmemesi halinde, muhataplara 5510 sayılı Kanunun 102. Maddesi gereği her bir sigortalı için asgari ucret tutarında idari para cezası uygulanır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 57. maddesi gereği, tuzel kişilik ortakları adına daha önce verilmesi gereken ve verilmemiş olan işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11.12.2014 tarihine kadar verilmesi durumunda, bildirgeler suresinde verilmiş sayılacak ve şirketlere idari para cezası uygulanmayacaktır.

Son Yazılar