Reklam
  • Reklam
KİRA GELİRLERİNİN BEYANI
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

KİRA GELİRLERİNİN BEYANI

02 Nisan 2010 - 17:05

Mesken ve İş yeri kira gelirleri, takvim yılı esas alınmak üzere ertesi yılın Mart ayında bağlı bulunulan vergi dairesine beyanda bulunulur. Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri o yılda elde edilmiş gelir kabul edilecektir. Örneğin: 2006, 2007 ve 2008 yılları kira gelirleri topluca 2009 yılında tahsil edilirse; 2009 yılının geliri olarak dikkate alınacaktır. KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA TUTARI Kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. İstisna tutarının üzerinde mesken kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir. Buna göre konutlardan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir daire için 2.600 TL.'lık istisna uygulanacaktır. BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE YERİ 1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul kira gelirleri için 2010 yılının MART ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerin verilmesi gerekmektedir. KİRA GELİRİNİN BEYANI Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler; Bir takvim yılı içinde elde ettiği mesken kira geliri, istisna tutarını (2.600 TL) aşanlar ile İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırı olan (2009 yılı için 22.000 Türk Lirasını) aşanlar, beyanda bulunacaktır. Ayrıca, verilecek kira geliri matrahından indirilecek giderler dikkate alınmalıdır. 2009 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ Gelir Vergisi Kanununa göre 2009 yılında elde edilen gelirlere aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır. 8.700 TL'ye kadar………………………………………………………% 15 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası……………………...% 20 50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlası…………………… % 27 50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlası……...% 35 KİRA GELİRİ ELDE EDİLDİĞİ HALDE BEYANNAME VERİLMEMESİ VEYA EKSİK BEYAN EDİLMESİ Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına iki kat 1. derece usulsüzlük cezası kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır ve gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir. Ayrıca konutlara uygulanan 2.600 TL.'lık istisnadan da yararlanılamaz.

Son Yazılar