Reklam
  • Reklam
Emlak vergisine tabi gayrimenkullerin vergi değerleri
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Emlak vergisine tabi gayrimenkullerin vergi değerleri

31 Aralık 2015 - 18:16

Emlak Vergisi Kanunu’nun 7. ve 17. Maddelerine göre “Emlak Vergisinin Matrahı, vergi değeridir" şeklinde tanımlanmıştır. Emlak Vergisine esas alınacak “Vergi Değeri" ise 2 aşamada belirlenmektedir.
Birinci aşama Arsa ve araziler için Vergi Değeri
Arsa ve araziler için Vergi Değeri, Vergi Usul Kanunu’nun Mukerrer 49. maddesi uyarınca takdir komisyonlarınca 4 yılda bir belirlenen birim değerleri esas alınarak tespit edilmektedir.
Arsa ve arazilere ait asgari ölçude birim değerinin tespiti 213 sayılı VUK gereğince kurulan takdir komisyonlarınca belirlenmektedir. Arsalara ait Takdir Komisyonu, 213 sayılı Kanun’un 2.fıkrası uyarınca;
Belediye Başkanı’nın veya yerine vekil edeceği bir memurun,
 İlgili belediyeden bir memurun,
 Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan kentlerde Vergi Dairesi Başkanı’nın veya onun görevlendireceği 2 memurun,
 Tapu Sicil Muduru veya onu temsil edecek bir memurun,
 Ticaret ve Sanayi Odası tarafından seçilmiş bir uyenin,
 İlgili olduğu arsalara ilişkin Organize Sanayi Bölgesi’ni temsil eden bir uyenin,
 İlgili mahalle muhtarının katılımlarıyla oluşuyor.
İkinci aşama Binalar için Vergi Değeri
Binalar için Vergi Değeri ise, her yıl Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca muştereken tespit ve ilan edilen bina m2 normal inşaat maliyetleri ile ilgili binaya ait arsa veya arsa payı değeri esas alınarak tespit edilmektedir. Bu değerler, her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırılarak yeniden belirlenmektedir.
Yıllar itibariyle dikkate alınması gereken bina m2 normal inşaat maliyet bedelleri
ise, her yıl Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca muştereken tespit ve ilan
edilmektedir.
Binalara ilişkin vergi değeri şu şekilde hesaplanmaktadır.
Bina Vergi Değeri = (inşaat m2 maliyeti x binanın dıştan dışa yuzölçumu) +
(kalorifer veya klima ve asansör farkı) – (aşınma payı indirimi) + (arsanın veya arsa payının m2’si x takdir edilmiş m2 asgari arsa değeri)
Buna göre, emlak vergisine ilişkin 2016 yılında uygulanacak bina m2 inşaat maliyet bedelleri, resmi gazetenin 26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayısında yayımlanan 66 seri no.lu
emlak vergisi kanunu genel tebliği gereğince belirlenmiştir.
Öte yandan, bu çerçevede 2016 yılı emlak vergisi matrahlarının tayininde esas alınacak arsa, arazi ve bina değerleri, 2015 yılı vergi değerlerinin 2015 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle tespit edilecektir.
Kanun’un 33’ncu maddesinde yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (bina alımı, boş arsa uzerine bina inşası gibi, 8 numaralı bent hariç) mukellefiyet tesisi gereken hallerde 2016 yılı için geçerli olacak bina vergi değerinin hesaplanmasında, öncelikle takdir komisyonlarınca belirlenmiş olan 2015 yılı arsa ve arazi birim değerleri, 2015 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacak daha sonra ilgili tebliğ ile açıklanan bina m2 normal inşaat maliyet bedellerinin bu tutara ilavesi ile 2016 yılı bina vergi değerleri tespit olunacaktır.
2015 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı TUİK tarafından % 5,58 olarak belirlemiştir.

Son Yazılar