Reklam
  • Reklam
Derneklerin oluşumu ve genel kurullarının görev ve yetkileri
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Derneklerin oluşumu ve genel kurullarının görev ve yetkileri

17 Mayıs 2016 - 11:17

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun “Dernekler ve Vakıflarla ilgili Hükümler” başlıklı bölümü Madde 56.da, Derneklerin nasıl kurulacağı tanımlanmıştır. 
Dernekler, “gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Yine TMK madde 57’de “herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir, dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip olması gerekir” denmektedir. 
Dernek kurulduktan (keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirimden) sonra TMK Madde 62’ye göre, izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.
Dernek kurulup tescil olduktan ve genel kurul teşekkül ettikten sonra, genel kurulun görev yetkileri önem arz etmektedir.
Buna göre,  Dernekler, aşağıda başlıklar halinde belirtilen konuları genel kurullarda görüşüp karara bağlayabilirler.
1.    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
2.    Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurul raporlarının görüşülmesi ve ayrı ayrı ibrası,
3.    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek genel kurulca kabul edilmesi,
4.    Dernek için ihtiyaç olan taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi,
5.    Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikleri değerlendirip aynen veya değiştirilerek onaylanması veya reddi,
6.    Dernek yönetim, denetim kurullarına ve dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
7.    Derneğin amacı doğrultusunda uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
8.    Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
9.    Derneğin en yetkili organı olarak, diğer bir organına verilmemiş olan işleri yerine getirmesi ve yetkileri kullanması,
10.    Derneğin amacı doğrultusunda kurulmuş veya kurulacak bir federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11.    Derneğin iktisadi işletme kurması,
12.    Derneğin vakıf kurması,
13.    Derneğin feshi.

 

Son Yazılar