Reklam
  • Reklam
Dernekler Beyannameleri
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Dernekler Beyannameleri

08 Nisan 2008 - 02:10

Bilindiği gibi Dernekler, gönüllülük esasına göre kurulmuş, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşlarıdır. Avrupa Birliği yolunda düşe kalka yürümeye çalışan ülkemizde hükümetin tek başına vereceği mücadele ile bu yolun aşılmasının mümkün olmadığı aşinadır. Burada sivil toplum kuruluşlarına oldukça büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. AB yolunda ilerleyebilmek için, AB hakkında doğru bir bilinç ve nitelikli bir yaklaşım gerekir. Bunu da en iyi şekilde yapabilecek oluşumun sivil toplum kuruluşları olduğunu söylersek yanlış olmaz. Buradan baktığımızda ülkemiz ve dünya için sivil toplum kuruluşlarının ne kadar önemli olduklarını görürüz. Burada STK hakkında daha fazla detaya girmeden, Derneklerin Yıllık Beyannameleri ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Dernekler faaliyette bulundukları yerin mülki amirliğine yılda bir defa Dernek Beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Aşağıdaki açıklanan hususlar çerçevesinde dernekler 2008 yılı Nisan ayı sonuna kadar Yıllık Beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorundalar. Buna göre, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen dernekler hakkında yasal işlemlerin yapılacağı unutulmayarak beyannamelerin zamanında verilmesi gerekir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu Madde 19; Dernekler, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine (İl / İlçe Dernekler Müdürlüğü'ne) vermekle yükümlüdürler. Dernekler Yönetmeliği Madde 83; Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler. Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir. Birlikler, beyannamelerini bu maddede belirtilen esas ve usullere göre vermekle yükümlüdürler. Dernekler Yönetmeliği Madde 84; Beyannameler valiliklerce incelenir, gerekli görülen hallerde bu inceleme Bakanlık tarafında da yapılabilir. Beyannamelerde eksiklik veya yanlışlıklar görülmesi halinde, ek bilgi ve belgeler istenebilir ve bunlar tamamlattırılır. Beyannamelere ilişkin istenen ek bilgi ve belgelerin verilmemesi, eksik verilmesi veya verilen sürede tamamlanmaması hallerinde ilgili dernek denetime tabi tutulabilir. Belirtilen süre içinde beyannamelerini vermeyenler Dernekler Kanunu'nun 32. maddesinin (l) bendine göre idari para cezasıyla; beyannameleri bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler ise Dernekler Kanunu'nun 32. maddesinin (j) bendine göre ağır para cezasıyla cezalandırılır. Dernek Yöneticileri, herhangi bir cezai duruma düşmemek için beyannamelerini Nisan ayı sonuna kadar, önce elektronik ortamda göndermeleri, sonra gönderilen bu beyannameden bir örnek çıkararak İl/İlçe Dernekler Müdürlüğüne elden vermeleri gerekmektedir.

Son Yazılar