Reklam
  • Reklam
Dernek denetimleri
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Dernek denetimleri

13 Şubat 2016 - 14:19

Bilindiği üzere Dernekler, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip topluluklardır. Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Dernekler, vakıflar gibi topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır.

Kamuoyunu ve geniş kitleleri ilgilendiren bu tür sivil toplum kuruluşlarının denetimi de doğal olarak son derece önem arz etmektedir. Derneklerin denetimleri iki şekilde yapılmaktadır. 

1.    Kamu tarafından (İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare) yapılan denetimler.
Buna ilişkin, Resmi Gazetenin 22.09.2004 tarih ve 25591 sayısında “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği” yayınlanmış olup, kamu dernek denetçileri görevlerini yaparken dikkat etmeleri gereken usul ve esaslar belirlenmiş ve dernekler denetçilerinin yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları detaylı bir şekilde belirlenmiştir. 

2.    Derneklerin kendi iç denetim kurulları tarafından yapılan denetimler.
Buna ilişkin, Resmi Gazetenin 23.11.2004 tarih ve 25649 sayısında yayımlanan 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 9. Maddesinde derneklerin iç denetimi tanımlanmıştır. İç denetim, Madde 9- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Derneklerin iç denetim kurulları göreve seçildikleri süre içinde her takvim yılı için ayrı ayrı olmak üzere, denetim yapmak ve raporlamak durumundadır. Öte yandan, genel kurullarda görev süresine tekabül edecek döneme ilişkin “denetim kurulu raporu” hazırlamak ve genel kurula sunmaları gerekmektedir.

Son Yazılar